Afgørelse, Rytter

Såfremt du har en danefæudbetaling fra Nationalmuseet, som du ønsker at ”klage” over, skal det ske via Kulturministeriet. Nationalmuseet er underlagt Kulturministeriet, så hvorfor de skal vurdere deres egne ”klager” finder jeg faktisk lidt tosset, det burde være en uafhængig instans.

Kulturministeriet kalder det at klage, jeg syntes ordet klage er så negativt et ord. ”Jeg ønsker at ”klage” I min henvendelse vil jeg meget heller bruge et mere imødekommende ord som ”jeg ønsker at få belyst en afgørelse” som jeg har modtaget fra Nationalmuseet. Det var faktisk det jeg ville i det her tilfælde, men jeg har også gjort det for, at føle dem lidt på tænderne, hvordan foregår sådan noget, og hvordan hænger det hele sammen.

Jeg vil i korte træk forsøge at belyse min henvendelse, formål samt hvad der kommer til at ske.

Jeg skal være den første til at erkende, at jeg til tider har vilde konspirationsteorier og jeg ofte føler mig urimeligt dårligt behandlet over systemet omkring danefæ, ventetider, godtgørelser. Det er vigtigt at understrege som jeg altid gør, at jeg går ikke, og har aldrig gået for mønternes skyld i denne hobby. Jeg forlanger blot, at vi detektorfolk behandles ens, hvad angår ventetider, ens danefæudbetaling, og ikke mindst rimelige ventetider hele vejen rundt. Jeg syntes det er ualmindelig dårlig stil, at fordi jeg bor i et område med lang indleveringstid grundet fundmængde og prioritering samt diktering til lokal museum fra Nationalmuseet om at de skal samle fund, gør at det ikke er unormalt at mit lokalmuseum opbevare fund i +3 år inden de sendes videre til danefævurdering på Nationalmuseet

Kulturministeriets afgørelse vedrørende ”klage” over Nationalmuseets danefævurdering af rytterfigur, handler i alt sin enkelthed om at jeg mangler sammenligningsgrundlag fra Nationalmuseets afgørelse omkring danefæudbetaling af omtalte rytterfigur. Nationalmuseet henviser til 1 genstand til sammenligningsgrundlag som der er udbetalt tilsvarende dusør for i 2018. Jaja det er så fint, men os der har gået i efterhånden nogle år ved jo godt, at der ikke er noget eksakt match, men at heste for perioden jernalder/vikingetid ved lejlighed findes, derfor efterspørger jeg i min ”klage” sammenligningsgrundlag samt beløb fra perioden før 2013, dette bliver der ikke svaret på, og kulturministeriet stiller ikke spørgsmål til dette!
Derfor er det eneste sammenligningsgrundlag det som Kulturministeriet retter sig op ad’ men hvem siger den 1 genstands danefæ vurdering er den rigtige, blot fordi modtagerne af den første afgørelse, ikke har prøvet sin sag?

Det positive jeg har taget med for denne afgørelse er, at nu er jeg forberedt på hvordan det foregår.

Som altid, har det været søde og rare mennesker jeg har været i kontakt med i forbindelse med denne afgørelse, så tak for det.Læs afgørelsen og dan dit eget indtryk.
Kulturministeriets afgørelse herunder:

Bo Joachim Andreasen

                                                                                                                                      Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

19. januar 2021

Kulturministeriets afgørelse vedrørende klage over Nationalmuseets danefævurdering af rytterfigur

Nationalmuseet traf den 16. maj 2019 afgørelse om at erklære en rytterfigur og en bronzefibula, som du havde fundet med metaldetektor ved xxxx, for danefæ samt at tildele dig en samlet danefægodtgørelse på 3.300 kr. 

Den 5. januar 2020 klagede du til Kulturministeriet over Nationalmuseets vurdering af danefægodtgørelsen.

Kulturministeriets afgørelse

Kulturministeriet stadfæster Nationalmuseets danefævurdering af 16. maj 2020.

Baggrunden for ministeriets afgørelse følger nedenfor.

Sagsfremstilling

Den 7. december 2017 modtog Nationalmuseet via Museum Vestsjælland to genstande, som du har fundet med metaldetektor. Det ene var den rytterfigur, som nærværende afgørelse omhandler. 

Nationalmuseets afgørelse

Den 16. maj 2019 traf Nationalmuseet afgørelse i sagen.

 • Nationalmuseet erklærede rytterfiguen og bronzefibualen for danefæ og tildelte dig en samlet danefægodtgørelse for de to ting på 3.300 kr. 
 • Godtgørelsen blev fastsat i henhold til museumslovens § 30, stk. 3, og under indtryk af den omhu, hvormed du havde sikret det pågældende danefæ. 
 • Om rytterfiguren anførte Nationalmuseet, at der var tale om et beslag af bronze, som var 3,8 cm lang og 4,6 cm høj, og som var udformet som et rytterfigur. 
 • Nationalmuseet beskrev figuren således: Hest med gab, øjne og ører samt en svagt markeret manke og hale. Under hesten ben to tappe til fastgørelse af figuren. Midt på hesten saddel og en mandsfigur. Manden har en stor mund og to halvovale øjne.

Beslaget dateres til Yngre Jernalder (Germansk Jernalder eller Vikingetid).

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dok. nr.

Klage til Kulturministeriet 

Den 5. januar 2020 klagede du til Kulturministeriet over Nationalmuseets vurdering af danefægodtgørelsen for så vidt angår rytterfiguren. Af klagen fremgik, at 

 • du anmodede om en redegørelse for den fastsatte danefævurdering.
 • du gennem museumsfolk samt amatørarkæologer i indland og udland har forsøgt at komme nærmere en opklaring af genstandens formål og betydning samt datering, og at du ikke har kunne opdrive et entydigt svar herpå.
 • ud fra den beskrivelse, Nationalmuseet har anført i deres brev, tænker du heller ikke, at museet har kunne komme det nærmere.
 • du derfor vurderer, at genstanden er så unik for tidsperioden og uden mage, at den fastsatte danefævurderingen må vurderes som værende meget lavt sat, hvorfor du ønsker, at der bliver kigget på vurderingen igen.

Nationalmuseets udtalelse

I udtalelse af 3. februar 2020 anfører Nationalmuseet, at:

 • Nationalmuseet har gennemgået sagen, og at godtgørelsen for det pågældende fund er fastsat til 2.500 kr. 
  • Nationalmuseet anser dette som en rimelig godtgørelse for en 4,6 cm høj bronzefigur uden formmæssige eller ornamentale detaljer, som kan datere stykket eller belyse rytterens identitet.
  • rytterfiguren C 46972 er uden direkte paralleller, men at det til sammenligning kan det nævnes, at Nationalmuseet i 2018 udbetalte en tilsvarende dusør på

2.500 kr. for en 6,8 cm lang rytterformet fibula (C 48142), som i detaljeringsgrad overgår C 46972. 

–     dusørens størrelse således er helt i overensstemmelse med sædvanlig praksis for vurdering af danefædusører i forbindelse med fund af mindre rytterfigurer.

Klagers bemærkninger 

I udtalelse af 26. februar 2020 henviser du til Nationalmuseets bemærkninger om, at dusørens størrelse er helt i overensstemmelse med sædvanlig praksis for vurdering af danefædusører i forbindelse med fund af mindre rytterfigurer. 

Du anfører hertil, at 

 • udtalelsen må betyde, at der findes et større sammenligningsgrundlag i forhold til den fastsatte dusør.
 • du ønsker, at Nationalmuseet redegør og sammenligner mindre rytterfigurer i samme tidsperiode som (C46972), hvor der er udbetalt danefæ dusør fra før

2013, gerne med anførsel af beløb.

Nationalmuseets bemærkninger 

I udtalelse af 16. marts 2020 anfører Nationalmuseet, at:

 • det fremgår af høringssvaret, at rytterfiguren C 46972 er uden direkte paralleller, men at den mest sammenlignelige rytterfigur, er en figur vurderet i 2018, som fik fastsat en godtgørelse på 2.500 kr., og som var 6,8 cm lang og i detaljeringsgrad overgik C 46972 X1. 
 • det er det, der menes med, at dusørens størrelse således er helt i overensstemmelse med sædvanlig praksis for vurdering af danefædusører i forbindelse med fund af mindre rytterfigurer.

Klagers bemærkninger 

I udtalelse af 29. marts 2020 anfører du, at  

 • da nationalmuseet efter din vurdering, ikke har kunne dokumentere, eller på rimelig vis kunne argumentere sig til, hvordan man er kommet frem til den fastsatte dusør på 2.500 kr., anmoder du om, at der til protokol bliver skrevet ind, at du ikke er enig i Nationalmuseets afgørelse.
 • Nationalmuseet omtaler de to genstande som værende mindre rytterfigurer.
 • dette er ganske enkelt ikke korrekt, det er absolut nogle af de største, der er fundet.
 • mindre rytterfigurer er under 25 mm, og det ville dermed være en rimelig dusør at få udbetalt.
 • ligeledes og uden sammenligning har de ikke kunne påvise forskellen på den fastsatte dusør på eksempelvis elg ravfiguren fra Næsby strand og disse to unikke fund af C 48142 og C 46972.
 • du ikke mener, at du ved at svare på høringen vil opnå andet end gentagelser af allerede tidligere skrevet.
 • såfremt Kulturministeriet ikke har en ankeinstans, må du overveje retsligt efterspil for at opnå indblik i, hvordan Nationalmuseet har kunne fastsætte beløbet, og ud fra hvilke kriterier dette er gjort. 

Kulturministeriets bemærkninger 

Den 30. marts 2020 sendte Kulturministeriet dig en mail, hvoraf fremgik, at 

 • høringerne ikke er udtryk for en direkte dialog mellem dig og Nationalmuseet, men en høring af begge parter således, at Kulturministeriet har de nødvendige oplysninger for at træffe en afgørelse, og for at begge parter føler sig hørt. 
 • Kulturministeriet læser din mail som, at du ikke har flere bemærkninger.
 • Når begge parter ikke har flere bemærkninger, træffer Kulturministeriet afgørelse i sagen, hvilket betyder, at Kulturministeriet endnu ikke har truffet afgørelse. 

Kulturministeriet sender bemærkninger i høring til Nationalmuseet 

Den 30. marts 2020 sender Kulturministeriet dine bemærkninger i høring til Nationalmuseet. Nationalmuseet vender dog ikke tilbage med yderligere bemærkninger. 

Klagers bemærkninger 

Den 30. marts 20202 oplyser du Kulturministeriet om, at du ikke har yderligere bemærkninger til sagen. 

Retsgrundlag

Nationalmuseet fastsætter og udbetaler danefægodtgørelse i medfør af § 30 i lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 (museumsloven). 

Det følger af museumslovens § 30, stk. 3, at Nationalmuseet udbetaler en godtgørelse til finderen. Godtgørelsen fastsættes af Nationalmuseet under hensyn til det fundnes materialeværdi og sjældenhed samt til den omhu, hvormed finderen har sikret fundet.

Nationalmuseets afgørelse kan påklages til Kulturministeriet i medfør af den ulovbestemte rekursadgang.

Kulturministeriets begrundelse

I din klage af 5. januar 2020 gør du gældende, at den rytterfigur, du har fundet ved xxxxx, er så unik for tidsperioden, at Nationalmuseets fastsatte danefævurderingen er meget lav, og at du derfor ønsker, at der bliver kigget på vurderingen igen.

Kulturministeriet lægger vægt på, at Nationalmuseet har fastsat godtgørelsen i overensstemmelse med kriterierne, som er fastlagt i museumslovens § 30, stk. 3, hvor godtgørelsen fastsættes under hensyn til det fundnes materialeværdi og sjældenhed samt til den omhu, hvormed finderen har sikret fundet.

Kulturministeriet lægger endvidere vægt på, at Nationalmuseet i udtalelsen af 3.

februar 2020 oplyser, at de har gennemgået sagen, og at godtgørelsen for det pågældende fund er 2.500 kr., hvilket Nationalmuseet anser for en rimelig godtgørelse for en 4,6 cm høj bronzefigur uden formmæssige eller ornamentale detaljer, som kan datere stykket eller belyse rytterens identitet.

Ministeriet lægger også vægt på, at Nationalmuseet sammenligner rytterfiguren med en 6,8 cm lang rytterfigur, Nationalmuseet fik indleveret i 2018, som i detaljeringsgrad overgår den rytterfigur, du har fundet. For denne figur udbetalte Nationalmuseet en tilsvarende dusør på 2.500 kr., hvorfor dusørens størrelse således er helt i overensstemmelse med sædvanlig praksis for vurdering af danefædusører i forbindelse med fund af mindre rytterfigurer.

Kulturministeriet finder på baggrund af ovenstående ikke grund for at tilsidesætte det af Nationalmuseet udøvede skøn med hensyn til fastsættelsen af danefægodtgørelsen.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

xxxxxxxxxxx

Fuldmægtig

Kopi sendt til: Nationalmuseet